• V areálu kempu je možné v souladu s provozní dobou ubytovat osobu, která se řádně přihlásí k pobytu a uhradí příslušné poplatky dle platného ceníku.
 • Ceny za ubytování a služby poskytované v kempu se hradí při příjezdu na celou dobu pobytu. Rezervací nevzniká nárok na konkrétní číslo chatky, ale pouze na typ.
 • Po příchodu do kempu se každý návštěvník hlásí na recepci (v restauraci na baru) a předloží svůj platný OP, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele chaty a stanu. 
 • Po zaplacení všech poplatků Vám budou vydány klíče k ubytovacímu zařízení, nebo přiděleno místo k postavení stanu a zaparkování vozidla.
 • Motorové vozidlo zaparkujte tak, aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků.
 • Každý host ubytovaný v chatce obdrží při příjezdu ložní prádlo. Pokud je host kempu ubytován ve stanu, dostane při ubytování pásku na ruku, kterou je povinen nosit viditelně, případně ji mít vždy u sebe v případě kontroly. 
 • Návštěvník kempu nesmí bez písemného souhlasu provozovatele kempu provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umisťovat předměty a zařízení, které neslouží k ubytování. 
 • Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.
 • Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 • Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací (ve vážných případech dle domluvy).
 • Ve všech prostorách budov, platí přísný zákaz kouření.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti v prostorách kempu bez dozoru.
 • V době od 22:00 hod. do 08:00 hod. musí být dodržován noční klid. 
 • Odjezd z kempu před 08:00 hod. ranní je nutno předem ohlásit v recepci. Odjezd v tomto případě musí být tichý, bez zbytečného hluku.
 • Z provozních důvodů může dojít k případné změně místa parkování, nebo umístění stanů.
 • Stížnosti a případné návrhy na zlepšení přijímá vedoucí, resp. odpovědná osoba kempu.
 • Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním rozhlasu nebo jiným projevem. Pro provozování her je v kempu vyhrazeno vhodné místo.
 • Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 15 km/hod.
 • Psi v kempu po nesmí volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních rekreantů. Majitelé psů jsou povinni uklízet psí exkrementy.
 • Uživatelé kempu jsou povinni zacházet s ohněm s nejvyšší opatrností. Přísný zákaz rozdělávání ohnišť u chatek! V areálu kempu jsou vyhrazena ohniště.
 • Povinností návštěvníků kempu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.
 • Všichni uživatelé kempu nesmí poškozovat zařízení kempu, rostliny, přírodní krásy v kempu a jeho okolí.
 • Návštěvník kempu, který poškodí zařízení, nebo způsobí škody v prostorách sociálních zařízení nebo i jiných míst kempu, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu.
 • V den odjezdu jsou návštěvníci povinni opustit chatky do 10:00 hod. Ukončení pobytu do 10:00 hod. se týká také ubytovaných ve stanech. V případě překročení stanovené doby pobytu může provozovatel účtovat poplatek za celý den.
 • Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.
 • Mytí nádobí je povoleno pouze v suterénu budovy.
 • Před opuštěním kempu uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do původního stavu.
 • Při odjezdu z chatky je nutné vysvléct použité povlečení z použitých postelí (dle počtu hostů) včetně prostěradla, uklidit a vynést odpadky do kontejnerů, v případě poškození zařízení nebo vybavení nahlásit toto na recepci v restauraci a zaplatit případnou škodu.
 • Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí.
 • Definitivní odjezd z kempu hlásí návštěvník na recepci v restauraci.
 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců kempu.
 • Provozovatel kempu nezodpovídá za zranění a poškození majetku uživatele kempu, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby.
 • Každý návštěvník se musí při vstupu do kempu seznámit s provozním řádem a je povinen ho dodržovat.
 • Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu kempu. Každá osoba, která poruší „provozní řád“ kempu, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné části předplacených poplatků.
 • Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož náprava není řešena provozním řádem a ubytovacím řádem může být řešena přivoláním Policie ČR. 
 • Areál je monitorován kamerovým systémem

Platnost od: 1.3. 2024

SPOLEČNOST: Wehlen Czech, s.r.o.
JEDNATEL: Filip Kuchler
IČO: 04369777
SÍDLO: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1
SPISOVÁ ZNAČKA: C 246556 vedená u Městského soudu v Praze
E-mail: kempcil@seznam.cz
Tel. číslo.: +420 602 207 919 

kempcil.wz.cz